Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pieceofhay.pl prowadzony jest przez Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria,  NIP 5252422878, REGON 146946209 adres poczty elektronicznej: pieceofhay@gmail.com

2.  Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego, w tym konsumentów i przedsiębiorców, chyba że zapisy regulaminu szczegółowo określają jego adresata.

3.  Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów m. in. Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy obowiązującego prawa.

4.  Dostęp do Regulaminu możne uzyskać każdy użytkownik Sklepu w dowolnym momencie.

5.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, dokonywanie w nim zakupów, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6.  Definicje:

a.    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,

c.    Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

d.    Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

e.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

f.      Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,

g.    Koszyk – Usługa Elektroniczna, element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, i w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

h.    Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, artykułach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

i.      Produkt – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

j.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,

k.    Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pieceofhay.pl

l.      Sprzedawca, Usługodawca – Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria,  NIP 5252422878, REGON 146946209

m.  Umowa Sprzedaży, Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,

n.    Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

o.    Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,

p.    Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

q.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu,

r.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.  Warunkiem Rejestracji w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna i dobrowolna.

2.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

a.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imienia i nazwiska lub/i nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej i hasła. Możliwe jest także podanie numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pieceofhay@gmail.com lub też pisemnie: Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria

b.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia (obejmującego: wybór Produktów, podanie imienia i nazwiska lub/i nazwy firmy, adresu dostawy i faktury, nr NIP dla przedsiębiorców, adresu e-mail i opcjonalnie nr telefonu, wybór sposobu dostawy i wybór sposobu płatności,), (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługa Elektroniczna, Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą odstąpienia składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

c.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu e-mail, w polu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego, na który będą przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:pieceofhay@gmail.com lub też pisemnie: Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria

3.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. 

4.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.    Usługobiorcę zobowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.    Uwagi związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych i działaniem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pieceofhay@gmail.com lub też pisemnie: Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria


III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I CENA

1.      Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie Formularza Rejestracji lub/i Formularza Zamówienia, dostęp do poczty elektronicznej, włączone pliki cookies, oraz akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego.

2.      Po wysłaniu Formularza Zamówienia (tj. złożeniu zamówienia), Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem oraz jednocześnie Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. 

3.      Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta.

4.      Ceny na stronie Sklepu Internetowego podawane w złotych polskich, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. 

5.      Ceny Produktu nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

6.      Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone, chyba że strony transakcji dokonają innych indywidualnych ustaleń.

8.      O łącznej cenie Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia,

b.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c.     Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – aktualne możliwe sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

2.    Obsługę płatności elektronicznych i kartą prowadzi: Przelewy24 

3.    Terminy płatności:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia.

c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro


V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      W drodze indywidualnych ustaleń możliwa jest dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

4.      Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz przy składania Zamówienia.

5.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia:

a.    Przesyłka kurierska,

b.     Kurier inPost,

6.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. 

7.      Termin dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.      W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. 

9.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą . Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji płatności

b.    w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia, będzie ono gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Zamówienia do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

VI.  PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu wysłana zostanie faktura VAT w wersji elektronicznej.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura. Dla osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej wystawiona zostanie faktura imienna bez numeru NIP.


VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

3.  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pieceofhay@gmail.com lub też pisemnie:  Nadwiślańska 23, 03-349 Warszawa 

5.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

7. Przebieg procesu reklamacji.
Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację w kategorii naprawy czy wymiany produktu. Jeśli naprawa nie dojdzie do skutku, wówczas dopiero wtedy klient będzie mógł żądać albo obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu pieniędzy.

7.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Nadwiślańska 23, 03-349 Warszawa W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. 


VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VII pkt. 8 i 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pieceofhay@gmail.com lub pisemnie: Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Rapperswilska 9/4, 03-956 Warszawa

2.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

a.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

b.     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotnego otrzymania  i sprawdzenia stanu Produktu. 

6.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu 14 dni. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Piece of Hay Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria

7.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8.   W przypadku zwrotu Produktu uszkodzonego, w tym także brudnego, Sprzedawca złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
W przypadku produktu brudnego, opłata za czyszczenie wynosi każdorazowo 50zł.

9.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

a.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

c.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

d. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38a, z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość może skorzystać: osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG. Zapis ten nie tyczy się tym samym spółek, które nie podlegają przepisom prawa konsumenckiego.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.  Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.

2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.  W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta/Usługobiorcę niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient/Usługobiorca niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi/Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

X. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.  Zmiana Regulaminu:

a.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b.  W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym, (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c. W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

d. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro